Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Ord och begrepp

  img_7160  img_1419  img_0100

Containerhamn
En containerhamn är en hamn dit fartyg som fraktar containrar kommer. I en containerhamn hanteras containrar – finns i olika storlekar och innehåller gods. Att frakta gods i en container är ett standardiserat system och blir allt vanligare globalt. En container går att fraktas på fartyg, tåg och lastbil, vilket gör att omlastning mellan transportslag kan ske utan att godset rörs. Säkrare och smidigare.

Kombiterminal
En kombiterminal består av ett antal järnvägsspår dit godståg kommer för att hämta och lämna gods. Till en kombiterminal kommer sedan lastbilar för att hämta och lämna gods. Det är en omlastningspunkt för gods mellan tåg och lastbil.

Detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt dokument som kommunen äger och som visar vad marken får användas till och vad du får bygga och vilken verksamhet du får driva på området. En kommun har planmonopol, det vill säga kommunen har rätt att bestämma vad marken inom kommunen ska användas till. Det är stadsbyggnadskontoret som tar fram detaljplaner.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal om användandet av mark. En kommun kräver ofta ett exploateringsavtal som villkor för detaljplaneläggning och exploatering av ett markområde.

Översiktsplan
Alla kommuner måste ha en gällande översiktsplan. Den visar i grova drag hur all mark och vatten i kommunen ska användas. Exempel, var ska det vara bostäder, industri, naturområde med mera. Ett annat planeringsverktyg är fördjupad översiktsplan. Det använder kommunen när man vill ge en tydligare viljeriktning för ett specifikt avgränsat område. En översiktsplan är inget juridiskt dokument. En detaljplan går mer i detalj vad du får göra i området.

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning är en beskrivning av vilka konsekvenser det får för miljön. När du upprättar en detaljplan, bygger väg eller järnväg, hamnar med mera finns det lagar som säger att du måste göra en miljökonsekvensbeskrivning. Vad får verksamheten, byggprojektet för konsekvenser på miljön, bäckar, sjöar, luften, naturen, grundvattnet, djur, buller med mera.

Sidansvarig
Alexandra Olsson